Venquity > Инфо център > КАК ДА СТАРТИРАМ СОБСТВЕН БИЗНЕС? > Акционерно дружество (АД)
Акционерно дружество (АД)
 

Акционерно дружество (АД)

I. Свикване на Учредително Събрание
II. Приемане на решение за основаване на дружеството
III. Приемане на Устав (съответно Учредителен акт на Дружеството за ЕАД)
IV. Избор на Надзорен съвет или Съвет на директорите. Избор на Управителен съвет
V. Записване на минимално-изискуемия капитал от 50 000 лв
VI. Разкриване на банкова сметка от Управителния съвет/ Борда на директорите за набиране на капитала
VII. Издаване на временни удостоверения срещу направените вноски
VIII. При учредяването на Дружеството минимум 25% от номиналната стойност на всяка акция трябва да е внесена
IX. Подготовка на документите за съдебна регистрация
X. Вписване на Дружеството в Търговския регистър от Управителния съвет/ Борда на директорите (Регистрацията трябва да приключи в рамките на 3 месеца от свикването на Учредителното събрание)
XI. Регистрация в съответното териториално поделение на Агенцията по вписванията за издаване на Единен Идентификационен Код (БУЛСТАТ Номер) в 7-дневен срок от регистрацията на дружеството
XII. Действащо дружество