Venquity > Бизнес климат в България
Бизнес климат в България
 

Бизнес климат в България

 За периода 2001-2009г. икономическият климат в България се подобри. В резултат на ускореното развитие на българската икономика страната бележи значителен ръст на БВП, който дори изпреварва този на Европейския съюз. Ускореният темп на икономическо развитие за този период генерира голямо количество свободни капитали, които търсят своето предназначение. Повечето от традиционните начини на инвестиране вече не са предпочитани, а инвеститорите търсят алтернативни варианти, които да носят добра доходност при умерен риск.

 От друга страна, българският бизнес изпитва все по-голяма нужда от свежи капитали, които да му помогнат да осъществи своите идеи. Достъпът до външно финансиране е основен фактор за успешното развитие на малките и средните предприятия, особено в условията на нарастващата конкуренция след присъединяването на България към Европейския съюз. При равни други условия именно достъпът до финансиране определя по-голямата или по-малката конкурентоспособност на фирмите. Последните проучвания сред бизнеса показват, че за по-голямата част от българските предприемачи банковият кредит все още остава недостъпен поради сериозните бюрократични спънки и понякога непреодолимите изисквания на кредитните институции. От своя страна фондовата борса все още си остава „екзотика“ като способ за набавяне на капитали по простата причина, че много от компаниите в България не са готови да станат публични, а пък и процедурата по изготвяне на проспект и излизане на борсата им се струва прекалено сложна и трудоемка.

 На този фон на дневен ред изниква нуждата от алтернативни източници на финансиране като може би единствен „спасителен пояс“ за българския бизнес. Като начин за набиране на капитал може да се разгледа дяловото инвестиране. Това е един сравнително нов за българския пазар тип инвестиране, който позволява да се придобие част от основния капитал на дадена фирма, като може да се разчита на прилична възвръщаемост, а от гледна точка на предприемача е идеална възможност за набиране на средства. По последни данни капиталите, заети в дялово финансиране в света, са нараснали с огромни темпове за последните три десетилетия, като в това число около три пъти за последните 2-3 години. В този смисъл експертите виждат в лицето на дяловото инвестиране основен бъдещ генератор на световната икономика и стабилизатор на националните стопанства.