Venquity > Финансови инструменти
Финансови инструменти
 

Финансови инструменти

В съвременната икономика се използват много и различни методи за привличане на инвестиции. Не всеки от тях, обаче е достъпен или изгоден за една стартираща компания. Съществуват два основни финансови инструмента за набиране на капитал – финансиране с дългов капитал и финансиране с дялово участие. Финансирането с дялово участие представлява преотстъпване на дял във фирмата-предприемач на външен инвеститор срещу пари. Очакванията са инвеститорът да спечели, когато бизнесът започне да се развива. Характерно за този тип финансиране е, че няма необходимост да се изплащат регулярни вноски за погасяване на задължението. Инвеститорът реално поема част от риска на бизнеса заедно с преприемача. Той ще спечели само, ако и преприемачът спечели. Ето защо, от изключителна важност в процеса на инвестиране е връзката между участниците: инвеститор, мениджър, предприемач. Мениджмънтът на компаниите ще работи в тясно сътрудничество с инвестиционната компания и нейното управление. Инвеститорът ще предлага на избраните за финансиране компании не само капитал, а и ноу-хау, модерни корпоративни практики и ще бъде стабилен партньор, споделящ както печалбите, така и рисковете. За сравнение, при финансирането с дългов капитал се получава единствено заем за определен период от време, който се изплаща с редовни погасителни вноски. По тази причина финансирането с дългов капитал е по-подходящо за нововъзникнали компании, които нямат дейност за предходните години и които нямат натрупани оборотни средства, с които да покриват задълженията си.